Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden voor inkoop diensten en (webshop)producten – 2012-2024.

Artikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stichting Het Makershuis (Academie voor Beeldvorming), gevestigd in Den Bosch, KvK-nummer 41082086, BTW-nummer: NL850619488B01, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken Alle uit overeenkomsten voortvloeiende werkzaamheden en alle offertes, aanbiedingen en facturen van Gebruiker. 
 2. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan Gebruiker tegen betaling diensten en producten levert. 
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door Gebruiker worden ingeschakeld om een overeenkomst uit te voeren. 
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere (inkoop)voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de wederpartij zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Artikel 2. Offertes en aanbod webshop
 1. Indien een offerte wordt opgemaakt, komt de offerte na 14 kalenderdagen te vervallen, tenzij anders overeengekomen. 
 2. Producten of diensten die wederpartij in het winkelmandje heeft geplaatst, maar niet betaald heeft, blijven gereserveerd zolang de cookies van wederpartij dit faciliteren of het product of de dienst beschikbaar is.
 3. Indien wederpartij een bestelling plaatst, gaat wederpartij akkoord met de algemene voorwaarden. Wederpartij dient hiervoor, alvorens de bestelling te plaatsen, aan te vinken dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden. 
 4. De afbeeldingen en teksten van de producten en diensten op de website zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Indien een product of dienst een aanvullende beschrijving bevat, is deze afdoende om wederpartij de mogelijkheid te geven het aanbod te beoordelen. Wederpartij kan echter geen rechten ontlenen aan hetgeen afgebeeld of beschreven.
 5. Gebruiker kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien wederpartij redelijkerwijs kon begrijpen dat dit een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 3. Tarieven en betalingen
 1. Prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. 
 2. De prijzen die Gebruiker hanteert, zijn gebaseerd op het dan geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiervoor aanleiding geven, heeft Gebruiker het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en wederpartij particulier is, heeft wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Wanneer de overeenkomst via de webshop tot stand komt, treft Gebruiker passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling. Gebruiker zorgt eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht. 
 4. Wederpartij is van rechtswege in verzuim, indien zij haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, is wederpartij wettelijke rente verschuldigd.
 5. Wanneer wederpartij in gebreke of verzuim is, komen alle redelijke kosten die Gebruiker moet maken om de vordering te innen, voor rekening van wederpartij.
 6. Indien wederpartij zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die Gebruiker op wederpartij heeft direct opeisbaar.
Artikel 4. Informatieverstrekking
 1. Wederpartij dient alle benodigde gegevens, waaronder verzendgegevens, voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan Gebruiker ter beschikking te stellen.
 2. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.
 3. Gebruiker zal vertrouwelijk met de gegevens van wederpartij omgaan. Indien wederpartij onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van wederpartij.
 4. Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.
Artikel 5. levering
 1. Voor het versturen van een product of drukwerk, gaat Gebruiker uit van de door wederpartij aangeleverde informatie. Indien zij een foutief afleveradres heeft doorgegeven, is Gebruiker niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan of vermissing van het bestelde product.
 2. Gebruiker stuurt producten naar afleveradressen in Nederland, tenzij anders overeengekomen.
 3. Producten worden binnen 14 kalenderdagen na de dag van bestelling verstuurd, tenzij er een andere levertermijn is afgesproken, de bestelling een preorder bevat, een product niet op voorraad is of een deel van de betaling uitblijft.
 4. Wanneer Gebruiker een product of dienst niet kan leveren binnen de aangegeven termijn, zal Gebruiker wederpartij hiervan op de hoogte stellen. Wederpartij dient Gebruiker dan nog een redelijke termijn tot nakoming te geven. In het geval Gebruiker na deze termijn nog steeds niet aan wederpartij kan leveren, is wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 6. Herroepingsrecht
 1. Indien wederpartij particulier is en een product op afstand koopt, heeft wederpartij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden.
 2. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen vangt aan op de dag nadat wederpartij het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen of wanneer een door wederpartij aangewezen derde zoals een vooraf aangegeven afleverpunt het product voor wederpartij in ontvangst heeft genomen.
 3. Indien wederpartij gebruik maakt van het herroepingsrecht, heeft Gebruiker het recht om te vragen wat de reden van ontbinding was. Wederpartij is echter niet verplicht om deze reden aan Gebruiker op te geven.
 4. Indien Gebruiker en wederpartij een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, is het herroepingsrecht niet van toepassing.
Artikel 7. Opzeggen diensten
 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. 
 2. Tussentijds beëindigen van de overeenkomst kan mits de opzegtermijn van één maand in acht is genomen. De werkzaamheden tot dan toe worden vergoed, plus de al ingeplande tijd na beëindigen van deze overeenkomst met een maximum van 1 maand.
 3. Gebruiker kan, indien noodzakelijk, per direct de overeenkomst schriftelijk ten alle tijden, zonder rechterlijke tussenkomst, beëindigen, als:
  – De opdrachtgever van Gebruiker de opdracht beëindigt of vervanging van wederpartij verlangt;
  – Wederpartij als gevolg van ziekte of om andere redenen langer dan 14 (veertien) werkdagen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen; 
  – Wederpartij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend;
  – Als de kwaliteit van de werkzaamheden van de wederpartij achterblijft met de eisen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden;
  – Als de wederpartij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, nadat hij in gebreke is gesteld;
  – Als de wederpartij overlijdt, onder curatele of onder bewind wordt gesteld.
Artikel 8. Factureren diensten
 1. Wederpartij factureert na afloop van het project het in de overeenkomst afgesproken bedrag, met eventuele reiskosten met de maximale hoogte zoals bepaald in de overeenkomst. In overleg met Gebruiker kan wederpartij voorafgaand aan de start van het project al een eerste deel factureren.
 2. Ongeacht eventuele tussentijdse opzegging op basis van artikel 2, wordt de factuur van wederpartij wordt door Gebruiker alleen betaald als is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in de overeenkomst.
Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Als de wederpartij uitvoering geeft aan een projectidee van Gebruiker, zullen de intellectuele eigendomsrechten op dat projectidee eigendom blijven van Gebruiker.
 2. De wederpartij behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor die zij bij het uitvoeren van de opdracht zelfstandig heeft ontwikkeld.
 3. Gebruiker krijgt het exclusieve gebruiksrecht van de in het tweede lid bedoelde intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Het is de wederpartij toegestaan de intellectuele eigendomsrechten elders te gebruiken, indien expliciet een verwijzing wordt gemaakt naar de projectnaam. Er dient altijd vermelding gedaan te worden van Academie voor Beeldvorming, waar het intellectuele eigendomsrecht is ontstaan.
 5. Gebruik, toepassing en/of aanpassing van alle werken of publicaties die voortkomen uit deze opdracht worden afgestemd met Gebruiker.
Artikel 10. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 1. Indien Gebruiker aan wederpartij bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtnemer gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtnemer te verhalen.
 3. Wederpartij draagt het risico op vermissing of beschadiging van het product tijdens de retourzending. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het bewijs dat wederpartij het product heeft teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs van de pakketdienst.
 4. De kosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van wederpartij.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
 1. Gebruiker aanvaardt, behoudens bepalingen van dwingend recht, geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Elke eventuele aansprakelijkheid van Gebruiker voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis beperkt tot maximaal 50% van het in enig jaar door wederpartij gefactureerde bedrag. Voor indirecte schade is Gebruiker nooit aansprakelijk.
 3. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door wederpartij of namens wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden en leveranciers.
 5. Indien wederpartij na de aflevering van het product niet zorgvuldig omgaat met het product of het ondeskundig gebruikt, is Gebruiker niet verantwoordelijk voor gebreken die hieruit ontstaan. Dit geldt eveneens indien gebreken ontstaan doordat wederpartij of een derde veranderingen heeft aangebracht aan het product. Ook is Gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat uit zodanige gebreken.
 6. Wederpartij vrijwaart Gebruiker tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door Gebruiker uitgevoerde of uit te voeren diensten.
Artikel 12. Uitvoering overeenkomst
 1. Gebruiker voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat wederpartij beoogde.
 2. Gebruiker behoudt zich het recht voor derden in te schakelen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
 3. Gebruiker voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met haar professionaliteit.
Artikel 13. Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 14. Klachten
 1. Wederpartij  is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Gebruiker. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen op klachten te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien een product beschadigd is op het moment van ontvangst, dient wederpartij dit direct aan Gebruiker te melden zodat zij het gebrek kan herstellen.
 4. Indien wederpartij een klacht heeft, kan zij deze indienen via het ODR-platform van de Europese Unie. Wederpartij is hier echter niet toe verplicht en kan Gebruiker ook direct contacteren om de klacht kenbaar te maken.
Artikel 15. Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortkomen uit de relatie Gebruiker en opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch. 
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.